Автор: Nikoleta Voynova

Рубаха, Я. Славянски, български и македонски въпроси в дейността на краковските научни и публицистични среди (края на xix – първите десетилетия на ХХ век). Главни личности. – В: Българите в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой). Сборник с доклади от научна конференция (9 ноември 2020 г.) и национална кръгла маса (20 ноември 2022 г.), проведени в София.

СЛАВЯНСКИ, БЪЛГАРСКИ И МАКЕДОНСКИ ВЪПРОСИ В ДЕЙНОСТТА НА КРАКОВСКИТЕ НАУЧНИ И ПУБЛИЦИСТИЧНИ СРЕДИ (КРАЯ НА XIX – ПЪРВИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА ХХ ВЕК). ГЛАВНИ ЛИЧНОСТИ* Ярослав Рубаха** SLAVIC, BULGARIAN AND MACEDONIAN ISSUES IN THE ACTIVITY OF CRAKOW SCIENTIFIC AND JOURNALISTIC CIRCLES

Стойчева Ст. Енорийските регистри (описи на венчилата) от 1906–1907 г. като извор за българското свещеническо съсловие в Македония. – В: Българите в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой). Сборник с доклади от научна конференция (9 ноември 2020 г.) и национална кръгла маса (20 ноември 2022 г.), проведени в София.

ЕНОРИЙСКИТЕ РЕГИСТРИ (ОПИСИ НА ВЕНЧИЛАТА) ОТ 1906 – 1907 Г. КАТО ИЗВОР ЗА БЪЛГАРСКОТО СВЕЩЕНИЧЕСКО СЪСЛОВИЕ В МАКЕДОНИЯ* Станислава Стойчева** THE PARISH REGISTERS (DESCRIPTIONS OF THE FAMILIES) FROM 1906 – 1907 YEARS AS A SOURCE FOR THE BULGARIAN CLERGY IN

Никифорова, С. Титова Югославия и търговските контакти с България (1944 – 1953 г.). – В: Българите в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой). Сборник с доклади от научна конференция (9 ноември 2020 г.) и национална кръгла маса (20 ноември 2022 г.), проведени в София

ТИТОВА ЮГОСЛАВИЯ И ТЪРГОВСКИТЕ КОНТАКТИ С БЪЛГАРИЯ (1944 – 1953 г.)* Сия Никифорова** TITO’S YUGOSLAVIA AND TRADE RELATIONSHIPS WITH BULGARIA (1944 – 1953) Sia Nikiforova The article presents the trade relationships between Bulgaria and newly founded Communist Yugoslavia during the

Войнова, Н. Чуждестранните почетни членове на Македонския научен институт от Западна Европа и делото в защита на българската национална кауза.

ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА МАКЕДОНСКИЯ НАУЧЕН ИНСТИТУТ ОТ ЗАПАДНА ЕВРОПА И ДЕЛОТО В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА КАУЗА* Николета Войнова** THE FOREIGN HONORARY MEMBERS OF THE MACEDONIAN SCIENTIFIC INSTITUTE FROM WESTERN EUROPE AND THEIR ACTIVITIES IN DEFENSE OF THE BULGARIAN

Антонова-Василева, Л. Примери от лексиката на българските говори в Призренско, Република Косово и в Северна Албания като източник на сведения за езиковата история на региона

ПРИМЕРИ ОТ ЛЕКСИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГОВОРИ В ПРИЗРЕНСКО, РЕПУБЛИКА КОСОВО И В СЕВЕРНА АЛБАНИЯ КАТО ИЗТОЧНИК НА СВЕДЕНИЯ ЗА ЕЗИКОВАТА ИСТОРИЯ НА РЕГИОНА* Лучия Антонова–Василева** EXAMPLES FROM THE VOCABULARY OF THE BULGARIAN DIALECTS SPOKEN IN PRIZREN, THE REPUBLIC OF KOSOVO

Тихолов, И. Образът на победена България на страниците на двата вестника от град Пилзен ,,Чешка демокрация“ и ,,Чешка посока”. – В: Българите в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой). Сборник с доклади от научна конференция (9 ноември 2020 г.) и национална кръгла маса (20 ноември 2022 г.), проведени в София

ОБРАЗЪТ НА ПОБЕДЕНА БЪЛГАРИЯ НА СТРАНИЦИТЕ НА ДВА ВЕСТНИКА ОТ ГРАД ПИЛЗЕН: „ЧЕШКА ДЕМОКРАЦИЯ“ И „ЧЕШКА ПОСОКА“* Ивайло Тихолов** THE IMAGE OF DEFEATED BULGARIA ON THE PAGES OF TWO NEWSPAPERS FROM THE CITY OF PILSEN – “CZECH DEMOCRACY” AND “CZECH

Вачков, Д. Проблемите на българите в Македония пред Обществото на народите (1920 – 1934 г.). – В: Българите в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой). Сборник с доклади от научна конференция (9 ноември 2020 г.) и национална кръгла маса (30 ноември 2022 г.), проведени в София.

ПРОБЛЕМИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ ПРЕД ОБЩЕСТВОТО НА НАРОДИТЕ (1920 – 1934 Г.)* Даниел Вачков** THE PROBLEMS OF THE BULGARIANS IN MACEDONIA AT THE LEAGUE OF NATIONS (1920 – 1934) Daniel Vachkov The article examines the numerous attempts by various

Георгиев, Г. Понятието „Западни Балкани“ между история и геополитика

ПОНЯТИЕТО „ЗАПАДНИ БАЛКАНИ“ МЕЖДУ ИСТОРИЯ И ГЕОПОЛИТИКА* Георги Н. Георгиев** THE CONCEPT OF „WESTERN BALKANS“ BETWEEN HISTORY AND GEOPOLITICS Georgi N. Georgiev The study is based on a conceptual diplomatic document from the archives of Austria-Hungary. It is an extensive

Рубаха, Я. Военните действия на Солунския фронт през 1918 г. в публикациите на полския ежедневник „Czas”.

ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА СОЛУНСКИЯ ФРОНТ ПРЕЗ 1918 Г. В ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ПОЛСКИЯ ЕЖЕДНЕВНИК „CZAS“* Ярослав Рубаха** THE MILITARY ACTIONS AT THE SALONIKA FRONT IN 1918 IN THE PUBLICATIONS OF THE POLISH DAILY NEWSPAPER “CZAS” Yaroslav Rubaha Serious problems, which were

Тончева. В. Песенният фолклор на българите в Албания (областите Голо бърдо и Гора) – традиция и съвременност.

ПЕСЕННИЯТ ФОЛКЛОР НА БЪЛГАРИТЕ В АЛБАНИЯ (ОБЛАСТИТЕ ГОЛО БЪРДО И ГОРА) – ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ* Веселка Тончева** THE SONG FOLKLORE OF THE BULGARIANS IN ALBANIA (GOLO BARDO AND GORA REGIONS) – TRADITION AND MODERNITY Veselka Toncheva The article presents and

Top