Книжовно наследство

Die Wahrheit Über Mazedonien. S., 1941, 91 S.

Баждаров, Г. Из македонската земя. Впечатления и бележки. С., 1926, 176 с.

Георгов, И. Днешното положение в Македония под сръбска и гръцка власт и Обществото на народите. С., 1925, 88 с.

Две статии по македонския въпрос. Сърбия и македонците. Македонският въпрос. С., 1927, 40 с.

Джонев, А. Македония в железопътната политика на България, 1878-1918. Кн., 2008, 454 с.

Джонев, А. Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г. В. Търново, 2016, 92 с.

Дренков, И. Великобритания и Македонският въпрос (1919–1949). С., 2017, 256 с.

Дримкол. Сръбските претенции в Западна България. С., 1897, 16 с.

Иванов, Д. Гевгелийският говор. С., 1932, 132 с.

Илинденска организация. Солунското съзаклятие (атентатите на 15-18 април 1903 г. в Солун). С., 1933, 20 с.

Материали за историята на македонското освободително движение, кн. 1, С., 1925, 135 с.

Материали за историята на македонското освободително движение, кн. 2. С., 1925, 136 с.

Материали за историята на македонското освободително движение, кн. 3. С., 1926, 142 с.

Материали за историята на македонското освободително движение, кн. 4. С., 1926, 144 с.

Материали за историята на македонското освободително движение, кн. 5. С., 1927, 136 с.

Материали за историята на македонското освободително движение, кн. 6. С., 1927, 155 с.

Материали за историята на македонското освободително движение, кн. 7. С., 1927, 193 с.

Материали за историята на македонското освободително движение, кн. 8. С., 1927, 208 с.

Материали за историята на македонското освободително движение, кн. 9. С., 1928, 107 с.

Материали за историята на македонското освободително движение, кн. 10. С., 1929, 201 с.

Материали за историята на македонското освободително движение, кн. 11. С., 1931, 107 с.

Матов, Хр. Писма за Македония. С., 1910, 27 с.

Милетич, Л. Документи за противобългарските действия на сръбските и на гръцките власти в Македония през 1912–1913 година. С., 1929, 293 с.

Милетич, Л. Македония и македонските българи. С., 1925, 64 с.

Мирчев, К. Сръбската наука за езика на македонските българи. С., 1943, 86 с.

Нидерле, Л. Македонският въпрос. С., 1902, 35 с.

Попстоилов, А. Български, аромънски и албански фолклор. С., 1926, 344 с.

Пърличев, К. Сръбските жестокости в Македония (1912-1915). С., 1917, 55 с.

Ризов, Н. Албанското възраждане. С., 1909, 40 с.

Ризов, Д. Френската жълта книга по македонския въпрос. С., 1904, 56 с.

Селищев, А. М. Очерки по македонской диалектологiи. Казан, 1918, 284 с.

Селищев, А. Славянское население в Албании. София, 1931, 352 с.

Силянов, Хр. Писма и изповеди на един четник. София, 1927, 212 с.

Стаматов, С. Град Дебър и неговото основаване. София, 1938, 30 с.

Стаматов, С. Дебърската епископия. София, 1941, 22 с.

Съюз на македонските емигрантски организации в България. Преди и след договора в Ньой. С., 1927, 14 с.

Трайчев, Г. Бележки върху козните и домогванията на елинизма в Македония от най-ново време; съвременни разкрития. София, 1904, 38 с.

Трайчев, Г. Духовните качества на македонските българи. София, 1928, 38 с.

Трайчев, Г. Мариово. София, 1942, 34 с.

Трайчев, Г. Миналото на град Прилеп. С., 1925, 22 с.

Трайчев, Г. Преспа. С., 1923, 93 с.

Трайчев, Г. Спомени от 50-годишният ми юбилей (1891-1941). София, 1942, 16 с.

Тюлеков, Д. Обречено родолюбие. ВМРО в Пиринско 1919-1934. Бл., 2001, 269 с.

Bajdarov, G. La Question Macedonienne dans le Passe et le Present. S., 1926, 49 p.

Georgov, I. Die bulgarische Nation und der Weltkrieg, Berlin, 1918, 304 S.

Gheorgov, I. La Question Macedonienne. S., 1928, 32 pp.

Miletic, L. Die Rhodopemundarten der Bulgarischen Sprache. Wien, 1912, 236 S.

Oblak, V. Macedonische Studien die slavischen Dialecte des südlichen und nordwestlichen Macedoniens. Wien Tempsky in Komm, 1896, 1-156.

Traitchev, G. Les Qualites Spirituelles Des Bulgares de Macedoine. S., 1930, 64 p.

Weigand, G. Etnographie von Makedonien. Leipzig, 1924, 104 S.