Тончева, В. Трудова мобилност (овчарство, гурбети и печалбарство) и миграции на гораните в Косово и Албания

От редица документи е видно, че овчарството в Гора е развито още в Средните векове – като пример се посочват селата Брод, Рестелица, Зли поток, Радеша и Крушево (които днес са в косовската част на областта Гора) (Лутовац 1955: 14). Според информация от края на ХІХ – началото на ХХ в. някои селяни притежават по 5000-7000 овце, като в това отношение Рестелица си съперничи с Брод (Jастребов 1904: 91) – тези две села са посочвани като най-активно занимаващи се с овцевъдство (Срећковић 1865: 69–70). Познатият модел на Балканите за зимуване на стадата на юг функционира и в областта Гора. Най-честа дестинация е Беломорието: Дойран, Велес, Лариса, Солун, Йенишехир, Ксанти, Драма, Кавала, дори Смирна (Измир). Сведенията сочат, че гораните имат доста висока степен на мобилност и се придвижват свободно до средата на ХІХ в. Запазването на тази свобода в рамките на Османската империя е посочвано като една от причините за приемането на исляма (Лутовац 1955: 15)…

Прочетете целия документ по-долу:

Тончева. В. Трудова мобилност (овчарство, гурбети и печалбарство) и миграции на гораните в Косово и Албания