Сватбени песни на българите от областта Голо Бърдо, Албания. Част 5

№ 28

Когато тръгват за невестата

Роса роси, да нароси нашиве сватои,

що кя одет, що кя одет, мльогу надалеко.

Да донесет, да донесет лепо невестуле.

Емрия Каса, с. Кленье, 18.07.2012 г., зап. В. Тончева 

№ 29

Когато тръгват за невестата

Ойте ми со здравье, оре верни приятели26,

що кя ни ойте по лепоно невестуле,

лепо, лепо, по-лепого немат.

Насиба Сулько, с. Койовци, 13.07.2012 г., зап. В Тончева.

Текстов вариант

Ойте ми со здравье, оре верни приятели,

що ни донесовте лепово невестуле,

Господ ви сайдисал що сте не сайдисале,

сте ни сайдисале детево, градско дете.

Зоня Муча, р. 1926 в с. Големо Острени, обр. 3 клас, земеделие; с. Големо Острени, 07.08.2012 г., зап. В. Тончева.

26. В Голо Бърдо с „приятели“ взаимно се назовават сватовете – родителите на момичето и тези на момчето.

№ 30

Не нишай се, гьоку27, не те продаваме,

тук кя те пушаме, мльогу надалеко,

мльогу надалеко, по бела…28

Ако ви я дает, бъргу да доете,

ак не ви я дает, да се забаите,

порти да скоршите, да му я земате.

Мирветка Агуши, с. Стеблево, 19.07.2012 г., зап. В. Тончева.

27 Гьок – бял кон.
28 Името на момичето.

№ 31

Когато отиват за невестата

– Бегай, бегай, ори моме, ловци те уловия,

шо се ловци, ори моме,

се млади юнаци.

– Ако мене ме уловет,

шо лошо кя сторет,

кя се скрия, кя се скрия

в бабови скутои.

– Е от туйе кя те уловет.

– Кя се скрия в братови конаци.

– И от туйе, ори моме, кя те уловия.

Мирветка Агуши, с. Стеблево, 10.08.2012 г., зап. В. Тончева.

№ 32

При вземане на невестата

– Излези в равни дворои, ори девойко, /2

излези що те викайе, наша невесто.

– Аку да мене викайе, мори,

речи им нака чакайе, ре

чи им, нака чакайе, мори,

дур да облеча рубана,

дур да облеча рубана, мори,

рубана све копринена.

Земрия Яшари, р. 1964 г. в с. Малестрени, омъжена в с. Пасинки, земеделие; с. Пасинки, 11.07.2012 г., зап. В. Тончева.

№ 33

При вземане на невестата

Излези в рамни дворови, ори невесто29, да пречекаш сватои, ори невесто,

сватои Филянагои30, ори невесто,

що ти ги пущил бабай му,

що ти ги пушил братот,

що ти ги пущила майката.

Фития Толя, р. 1957 г. в с. Големо Острени, омъжена в мах. На камен (през 1975 г.), обр. 8 кл., земеделие; мах. На камен, 15.07.2012 г., зап. В. Тончева.

29 Името на момичето.
30 Името на момчето.

№ 34

При вземане на невестата

Излези, ор Момие, на вратана,

пречекай, ор Момие, кумоине,

що ти носет, ори, благо кумсто,

ти го носеет, ори, твоине девери (или свекорон).

Шерка Бала, В. Б., с. Требища, 15.07.2012 г., зап. В. Тончева.

№ 35

При вземане на невестата (пеят жени от момковия род)

– Одзорни се, брей невесто,

– шо нана ти викат.

– Ако викат, нека викат,

-нека се навикат,

би мен лудо не давало,

да ѝ се одзорна31.

Мирветка Агуши, с. Стеблево, 18.07.2012 г., зап. В. Тончева.

31 Да се върне назад.

№ 36

При вземане на невестата

Черешна с’от корен корнеше

невеста с’от майка делеше.

Мирветка Агуши, с. Стеблево, 18.07.2012 г., зап. В. Тончева.

№ 37

При вземане на невестата

Черешна йот корен корнеше,

девойка от майка делеше.

Дели се, дели се от майка,

како ягнено от овцана.

Емрия Каса, с. Кленье, 18.07.2012 г., зап. В. Тончева.

№ 38

При вземане на невестата

Черешна от корен се корнеше,

Вандета32 от майкя се делеше.

– Плачи, бе майко, по Вандета, плачите цела роднина.

Досега си майка си слушала,

отсега кя слушаш свекорва.

Черешна от корен се корнеше, Вандета от майка се делеше.

– Плачите бе, братя, по Вандета, плачите цела роднина.

Досега си братя си слушала, отсега кя слушаш девера.

Жени пеят при вземане на невеста, с. Големо Острени, 26.08.2010 г., зап.

В. Тончева.

Текстов вариант

Черешна се корни от корен, леле, девойка се делит от майка.

Девойка се делит от майка, леле,

от майкини си пазуви.

От майкини си пазуви, леле,

от таткови си жальои.

Найфия Канджа, с. Требища, 16.07.2012 г., зап. В. Тончева.

32 Името на момичето.

№ 39

При вземане на невестата

Туку се чудит девойка, мори,

ка кя се делит од майка,

ка кя се делит од майка, мори,

йот майкини си пазуви.

Разия Кочи, с. Лешничани, 13.07.2012 г., зап. В. Тончева.

№ 40

При вземане на невестата

Коде го троти бабо ти, ори Емрийо32,

викат и плачит по тебе, севдо големо,

кой кя го праит кафето, душо големо.

(Коде троти бабо ти, майка ти, братя и пр.)

Емрия Каса, с. Кленье, 18.07.2012 г., зап. В. Тончева

32 Името на момичето.

 

№ 41

При вземане на невестата

Тебе не ти се верваше, ори невесто33,

оти ке се делиш от майка, ори невесто,

оти ке се делиш от бабай ти, ори невесто,

оти ке се делиш от брат ти, ори невесто,

во друга кукя кя идеш, ори невесто,

кай друга майке ке живиш, ори невесто, ду две майки други ке наиш, ори невесто, майката Саймирова34, твоята ке я остаиш.

Фития Толя, мах. На камен, 15.07.2012 г., зап. В. Тончева

33 Името на момичето.
34 Името на момчето.

№ 42

При вземане на невестата

Не рони солзи корвави,

од майка не се делеше,

кя оиш да се кердосаш со детево, колай майка ти, бабай ти,

од майка не се делеше.

Шерка Бала, В. Б., с. Требища, 15.07.2012 г., зап. В. Тончева.

№ 43

При вземане на невестата

Угурала, угурала, китени сватои,

кя оите, кя земате, пребела…35

Ако ви я дает.

Мирветка Агуши, с. Стеблево, 19.07.2012 г., зап. В. Тончева.
35 Името на момичето.