Тюфекчиев, Наум

Наум Тюфекчиев (28 февр. 1864, Ресен – 26 февр. 1916, София)

Деец на Върховния македонски комитет (ВМК), инже­нер, търговец на оръжие. От ранни години се включва в дейността на младата македонска дружина. На първия конгрес на ВМК (март 1895) е избран за подпредседател, на Втория конгрес (декември 1895) с част от офицерите се отдръпва и образува паралелен Македонски комитет. Подкрепя младите офицери, участва­ли в Мелнишката акция (1895). Тюфекчиев поддържа тесни връзки с министри от бъл­гарските правителства, арменски и руски ре­волюционери-емигранти в България. Органи­зира бомболеярни в София и други селища. Той е един от основните снабдители на ВМОРО и ВМОК с оръжие – взривни матери­али, пушки, патрони и др. Заедно с дейци на Вътрешната организация и Върховния комитет разработва канали за снабдяване на четите в Македония и Одринско с оръжие. Поддържа делови контак­ти с европейски оръжейни фирми; организира снабдяването с оръжие на арменски и руски революционни организации (1905–1907).