Тошев, Панчо

Панчо  Андонов Тошев (12 юли 1894, Щип – 22 авг. 1942, Кюстендил)

Деец на македонското освободително движение, адво­кат. Син на Доне Стоянов Тошев (1867–1931) – първия легендарен куриер на революцион­ната организация в Македония и Одринска Тракия. Начално и гимназиално образова­ние П. Тошев завършва в Кюстендил. Тежко ранен е в Първата световна война. Дипломира се като юрист в Софийския университет. За кратко време е член на Демократическия сговор. Привърженик е на градивната безпартийна власт. Пунктов на­чалник на ВМРО и председател на Македон­ското благотворително братство в Кюстендил. Делегат и избиран участник в конгресните ръководства на македонските благотворител­ни братства. Определен за пълномощник на ЦК на ВМРО в Петрички окръг (6 февруари 1932). Авторитетен и ентусиазиран ръко­водител на Културно-стопанския институт на ВМРО (1932–1934). След 19 май 1934 г. е интерниран в Елена и в Карлово. По-късно е адвокат в Кюстендил и Скопие (1941–1942).