Думев, Велко

Велко Петров Думев (15 март 1869, Воден – 1 дек. 1945, София)

Деец на македоно-одринското революцион­но движение. Учи в Солунската българска гимназия, а по-късно завършва славянска филология в Софийския университет. Учител е във Велес, Одрин, Скопие, Сяр и др. Присъства като делегат на солунските конгре­си на ВМОРО (1896, 1903). Ръководител е на Одринския окръжен революционен комитет (1902–1903), подпредседател на конгреса на Петрова нива (1903). След конгреса замина­ва за София, за да организира доставката на оръжие за въстаниците. През април 1905 г. е избран за член на Битолския окръжен рево­люционен комитет. Участва в редактиране­то на вестниците: „Илинден“ (1921–1926) и „Македония“ (1926–1934). Дългогодишен член е на Националния комитет на Съюза на македонските емигрантски организации.