Панчев, А. Обвиненията във „фашизъм” като ключов елемент от идеологията и стратегията на Скопие: българско-албански паралели. – В: Българите в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой). Сборник с доклади от научна конференция (9 ноември 2020 г.) и национална кръгла маса (20 ноември 2022 г.), проведени в София.

ОБВИНЕНИЯТА ВЪВ „ФАШИЗЪМ“ КАТО КЛЮЧОВ ЕЛЕМЕНТ ОТ ИДЕОЛОГИЯТА И СТРАТЕГИЯТА
НА СКОПИЕ: БЪЛГАРО-АЛБАНСКИ ПАРАЛЕЛИ*
Антон Панчев*

THE ACCUSATIONS IN “FASCISM” AS A KEY ELEMENT IN THE SKOPJE IDEOLOGY AND STRATEGY:
BULGARIAN-ALBANIAN PARALLELS
Anton Panchev

The text examines the false accusations in “fascism” against Bulgaria from North Macedonian politicians and scholars. The anti-Bulgarian activities in Vardar Macedonia expanded and became more serious after the Yugoslavian reoccupation at the end of the Second World War, with the doctrine of “Macedonianism” and that of “fascist Bulgaria”. The people supporting their Bulgarian ethnical belonging, Bulgarian consciousness and language, were subject to prosecution, physical and spiritual harassment. Without charge or trial, hundreds of them were massacred and thousands went to camps and prisons under these false accusations. Yugoslavia and Serbia committed the genocide against Bulgarians in Macedonia. Nowadays this narrative aims to put Bulgaria in unfavorable position in the political and historical disputes amongst the two countries. In the same situation were also the Albanians after the Second World War in Yugoslavia and Greece.
During the war Albanian political and military authorities had kept close contacts with the German army and because of that thousands Albanians were massacred under the same false accusations. The behavior of some Albanian politicians and intellectuals in the Republic of North Macedonia, who support that narrative about “fascist” Bulgaria, is non-acceptable and harms the Albanian national interests, too. There is a common Bulgarian and Albanian interest to reject all these false accusations and to present the historical truth.
Keywords: Bulgaria, North Macedonia, fascism, Albanians, accusations.

* Изследването е осъществено в рамките на проект към Фонд „Научни изследвания“ – Министерство на образованието и науката (Договор № КП-06-Н30/5 от 13 дек. 2018 г.) „Българите в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой)“.
** Антон Панчев – д-р, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“. Имейл:
antonpanchev@abv.bg[Anton Panchev – PhD, Sofia University „St. Kliment Ohridski“.
E-mail: antonpanchev@abv.bg]

А. Панчев-резюме

Панчев, А. Обвиненията във „фашизъм” като ключов елемент от идеологията и стратегията на Скопие: българско-албански паралели. – В: Българите в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой). Сборник с доклади от научна конференция (9 ноември 2020 г.) и национална кръгла маса (20 ноември 2022 г.), проведени в София. С., 2023, Издание на Института за исторически изследвания при Българска академия на науките, с. 318–327. ISBN 978-954-2903-76-5.