Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г. Документи. Част 6

Телеграма от генерал-майор Ценов, началник на 1-ва Софийска девизионна област, от 16 май 1917 г. със заповед за преследването на сръбска чета, преминала в Босилеградско, Трънско и Сурдулишка околия

ЦДА, ф. 3К, оп. 5, а.е. 25, л. 264.

По: Джонев, А. Погромът в Босилеградско 15–16 май 1917 г. В. Търново, 2016, с. 52.