Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г. Документи. Част 1

Съобщение от канцеларията на Министерството на войната до Военната канцелария на Н. В. Царя от 18 май 1917 г. за появата на сръбски разбойнически чети и въоръжаване на населението

ЦДА, ф. 3К, оп. 5, а.е. 25, л. 255.

По: Джонев, А. Погромът в Босилеградско 15–16 май 1917 г. В. Търново, 2016, с. 47.