Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г. Документи. Част 2

Заповед на ген. Брадистилов от 16 май 1917 г. за противодействие с военни формирования от Брезник и Радомир срещу сръбска чета, нападнала Босилеград и с. Райчиловци, и за въоръжаване на местното население

ЦДА, ф. 3К, оп. 5, а.е. 25, л. 259.

По: Джонев, А. Погромът в Босилеградско 15–16 май 1917 г. В. Търново, 2016, с. 48.