Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г. Документи. Част 8

Телеграма от подполк. Андреев от 16 май 1917 г. за движението на сръбска разбойническа чета към с. Божица след опожаряването на Босилеград

ЦДА, ф. 3К, оп. 5, а.е. 25, л. 267.

 По: Джонев, А. Погромът в Босилеградско 15–16 май 1917 г. В. Търново, 2016, с. 54.