Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г. Документи. Част 7

Телеграма от подполк. Андреев от 16 май 1917 г. за завземането на Босилеград от рота, изпратена от Кюстендил, и сведения за състоянието на града след опожаряването му от сръбска чета

ЦДА, ф. 3К, оп. 5, а.е. 25, л. 265.

 По: Джонев, А. Погромът в Босилеградско 15–16 май 1917 г. В. Търново, 2016, с. 53.