Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г. Документи. Част 5

Заповед на ген. Брадистоилов от 16 май  1917 г. за вземане на мерки срещу появата на сръбска чета в Босилеград

ЦДА, ф. 3К, оп. 5, а.е. 25, л. 262.

По: Джонев, А. Погромът в Босилеградско 15–16 май 1917 г. В. Търново, 2016, с. 51.