Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г. Документи. Част 4

Телеграма от поручик Николов от 18 май 1917 г. до Министерството на войната за действията на военни формирования от Радомир и Брезник и опожаряването на с. Божица от сръбска разбойническа чета

ЦДА, ф. 3К, оп. 5, а.е. 25, л. 260.

По: Джонев, А. Погромът в Босилеградско 15–16 май 1917 г. В. Търново, 2016, с. 50.