Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г. Документи. Част 3

Телеграма от майор Авджиев от 17 май 1917 г. за пристигането на военни формирования от Радомир и Брезник за противодействие срещу разбойническа сръбска чета, тероризирала населението в с. Топли дол

ЦДА, ф. 3К, оп. 5, а.е. 25, л. 260.

По: Джонев, А. Погромът в Босилеградско 15–16 май 1917 г. В. Търново, 2016, с. 49.