Антонова, Л. Документи на езика на с. Бобощица, Корчанско (Р Албания)

Документи на езика на с. Бобощица, Корчанско (Р Албания)

                                                               Доц. д-р Лучия Антонова-Василева

 

„…по частен ред с радост узнах, че многоуважаемият проф. Андре Мазон… е бил в селото Бобощица… С нетърпение ще чакаме проф. Мазон да публикува намерените материали…” (Милетич 1933, 30)

С тези думи Л. Милетич завършва своята публикация по повод на откритите през миналия век документи и сведения за диалекта на българите от с. Бобощица – уникален говор, съхранил широкият изговор на ятовата гласна, назализмът и още редица други архаични особености – доказателство за единството на българския език и неговата непосредствена връзка със ста­ро­български (вж. по-подробно Mazon:1923; 1936; Снегаров 1933; Милетич 1936). Наблюденията на редица автори показват, че този диалект продължава своя живот и в наши дни, макар че при опожаряване на селището в раз­ми­ри­ци след Втората световна война голяма част от изконните му жители се из­сел­ват в гр. Корча и в други селища в Албания (Mazon, Filipova-Bajrova 1965; Steinke, Ylli  2007).

Важни факти за диалекта на Бобощица днес показва документ от  ноемв­­ри 2006 г. Това е статутът на една местна обществена организация. Не­го­вото заглавие гласи:

ShoqataKaj nas” – Boboshtice Drenovene, Korçe. Statut (Общество „Кай нас“ Бобощица, Дреновене, Корча. Статут).

Селищата Бобощица и Дреновене се намират на около 8 км. юго­източно от град Корча (името произлиза от по-старо Горица) – старинно се­ли­ще в Югоизточна Албания в местността Девол, която през 70-те години на XIX в. е все още двуезична (Гюзелев 2004).

Към текста има бележка: Në gjuhen Bullgarçe të Vjeter qe flasim ne, “kaj nasdo te thote, “si në” (На стария български език, който говорим ние, „кай нас“ ще рече „като нас“ –  (Антонова 2009).

По-нататък целият текст на статута е отпечатан на албански и на местния диалект, определен от носителите му като „стар български език” и предаден с латиница.

Подобно назоваване на местните говори е известно и сред т.нар. „славяногласни“ (slavophones) – население в Северна Гърция от български произ­ход. Според Е. Адаму (Adamou 2005) там подобен термин се употребява за местните говори, които нямат статут на официален език, нямат писмена ли­тература и не се изучават. Названието възниква от употреба на место­име­ние­то наш за назоваване на собствения, наследения от прадедите език. Пу­бли­кациите на Адаму изследват говора на с. Лити (Айватово), Солунско, но спо­ред нея носители на „нашта” се срещат и в района на Флорина (Ле­рин­ско), Кастория (Костурско), Пела (Воденско), Дойран. Според анкетата, про­ве­дена от. Е. Адаму, предаването на говора „нашта“ в с. Айватово от по ста­ри­те на по-младите е прекъснато по политически причини: „Toutefois, ces locuteurs sadressent à leurs enfants essentiellement en grec, ces derniers rejettent lemploi du našta en se fondant sur des critères politiquesaprès on nous traite de bulgares») et esthétiquescest pas joli»).“ Все пак неговите носители (на диалекта „нашта“, бел. Л. А.) се обръщат към своите деца основно на гръц­ки. Това последно оттегляне от употребата на „нашта“ се основава на по­ли­ти­чески критерии „после ни третират като българи“ и на естетически „това не е хубаво“ – (Adamou 2005: 9, 10). Последният цитат показва, че носителите на диа­лекта „нашта“ на територията на Северна Гърция на практика са иден­ти­фи­цирани като българи, макар че в литературата се употребяват разно­образ­ни термини от рода на славофони, греко-славофони, македонци, българо-ма­ке­донци, македоно-българи и др…

Прочетете целия текст по-долу:

Антонова, Л. Документи на езика на с. Бобощица, Корчанско (Р Албания)