Антонова-Василева, Л. Примери от лексиката на българските говори в Призренско, Република Косово и в Северна Албания като източник на сведения за езиковата история на региона

ПРИМЕРИ ОТ ЛЕКСИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГОВОРИ В ПРИЗРЕНСКО, РЕПУБЛИКА КОСОВО
И В СЕВЕРНА АЛБАНИЯ КАТО ИЗТОЧНИК НА СВЕДЕНИЯ ЗА ЕЗИКОВАТА ИСТОРИЯ
НА РЕГИОНА*
Лучия Антонова–Василева**

EXAMPLES FROM THE VOCABULARY OF THE BULGARIAN DIALECTS SPOKEN IN PRIZREN, THE REPUBLIC
OF KOSOVO AND IN NORTHERN ALBANIA AS A SOURCE OF INFORMATION ABOUT THE LINGUISTIC HISTORY OF THE REGION
Luchia Antonova-Vasileva

The article examines lexical features of the Bulgarian dialects in Prizren, Southern Kosovo and Gora, Northeastern Albania. Different views on the ethnic affiliation of the speeches in the region are given, and based on the areal characteristics of the lexemes, their belonging to the dialect system of the Bulgarian language and their differences from the Serbian language are shown. The importance of the vocabulary for tracing the connections between the dialects of the area with other dialectal systems of the South Slavic languages is pointed out, citing facts about the similarities with the dialects in the Republic of Montenegro, Croatia and Slovenia.
Keywords: dialectology, vocabulary, linguogeography, Bulgarian dialects, the region of Prizren, the Republic of Kosovo, Northern Albania.

* Изследването е осъществено в рамките на проект към Фонд „Научни изследвания“ – Министерство на образованието и науката (Договор № КП-06-Н30/5 от 13 дек. 2018 г.) „Българите в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой)“.
** Лучия Антонова-Василева – проф. д-р, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българска Академия на науките.

Л. Антонова-резюме

Антонова-Василева, Л. Примери от лексиката на българските говори в Призренско, Република Косово и в Северна Албания като източник на сведения за езиковата история на региона. – В: Българите в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой). Сборник с доклади от научна конференция (9 ноември 2020 г.) и национална кръгла маса (20 ноември 2022 г.), проведени в София. С., 2023, Издание на Института за исторически изследвания при Българска академия на науките, с. 389–401. ISBN 978-954-2903-76-5.