Албум – Българите в Западните Балкани 100 години преди и след Ньой.

Албум – Българите в Западните Балкани 100 години преди и след Ньой. Съст. В. Милачков, Н. Войнова. Институт за исторически изследвания при Българската академия на науките. София, 2023. ISBN 978-954-2903-73-4.

АЛБУМ „БЪЛГАРИТЕ В ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ ПРЕЗ XIX–XXI В.”/АLBUM “BULGARIANS IN THE WESTERN BALKANS IN THE XIX–XXI CENTURIES“. СЪСТАВИТЕЛИ: ВОЛОДЯ МИЛАЧКОВ, НИКОЛЕТА ВОЙНОВА. С., 2023, 112 СТР. ISBN: 978-954-2903-73-4.
РЕЗЮМЕ
Изданието документира основни тенденции на историческото присъствие и културно-историческото наследство на българите в Западните Балкани. Включените илюстрации в албума обхващат времето от първите десетилетия на XIX в., когато се поставя началото на българското църковно-училищно движение с духовните огнища и културно-просветни средища, през националноосвободителните борби, войните за освобождение и обединение, последвани от националноосвободително движение на българите в Македония и Западните покрайнини след Ньойския договор от 1919 г., до нашето съвремие. Фотографско отражение в изданието намират статистики, документални материали и международни документи със съдбоносно значение за българската нация. Част от представените материали са от областта на историята и етнодемографията, други дават представа за ареала на българския език и съхранените обичаи и бит отвъд границите, поместени са и съвременни фотографии на архитектурни обекти и фолклорни прояви. С факсимилета е акцентирано върху старата и нова документална и изследователска книжнина по тематиката. Чрез умело подбрания разнообразен фотоматериал изданието албумът дава неподправена представа за събития, процеси и тенденции за живота на българите в Западните Балкани в миналото и днес.